AVG

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Orphée Social Singing hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en houdt zich in alle gevallen aan de wet en regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In de Privacyverklaring van Zangvereniging Orphée d.d. 15 mei 2018 staat verwoord hoe wij de privacy van onze leden waarborgen.
Wij zijn verplicht de voor Orphée Social Singing geldende regels op onze website te publiceren.

Onze bestuurders:
– Verwerken de persoonsgegevens van de leden in overeenstemming met waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
– Vragen van de leden toestemming om de persoonsgegevens te verwerken.
– Nemen passende en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens van haar leden te waarborgen.
– Zullen de persoonsgegevens van de leden niet doorgeven aan andere partijen.
– Zijn op de hoogte van de rechten van de leden m.b.t. hun persoonsgegevens.

Indien een lid na het doornemen van de privacyverklaring vragen heeft dient hij/zij contact op te nemen het bestuur.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Verwerking van persoonsgegevens van leden
De persoonsgegevens van de leden verwerken wij  ten behoeve van administratieve doeleinden en communicatie.

Grondslag van de persoonsgegevens van de leden

Grondslag van de persoonsgegevens van de leden
Bij de toetreding tot lid worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam en initialen
 • Achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Datum van toetreding
 • Stemsoort

Deze gegevens worden opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens van de  leden worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. De persoonsgegevens van de leden worden niet verstrekt aan partijen buiten EU.

Minderjarigen

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar na toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger

Beveiliging

Beveiliging
Wij hebben de volgende  technische en organisatorische maatregelen genomen de persoonsgegevens van de leden te beschermen:

 • Alle personen die namens Zangvereniging Orphée kennis mogen nemen van de persoonsgegevens van de leden zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • Het Excel-bestand waar de persoonsgegevens van de leden in zijn vastgelegd is versleuteld met een wachtwoord.
 • Er bestaat een back-up van de persoonsgegevens van de leden om deze te kunnen herstellen bij een computercrash.
 • De persoonsgegevens van de leden zijn niet benaderbaar via Internet.
 • Regelmatig worden de technische en organisatorische maatregelen getest.
 • De bestuurders zijn op de hoogte van en geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van de leden.

Beeldmateriaal i.c.m. gebruik (Social) Media

Beeldmateriaal i.c.m. gebruik (Social) Media
Leden die liever buiten beeld blijven of niet op beeldmateriaal willen staan dat (online) gepubliceerd kan worden worden daarin uiteraard gerespecteerd. Wij vragen deze leden om dit voorafgaand aan het maken van het beeldmateriaal kenbaar te maken.

Mocht een lid willen dat een gepubliceerde foto op de social media-kanalen van de vereniging wordt verwijderd, dan verzoeken wij dit kenbaar te maken aan het bestuur.

Rechten leden omtrent hun gegevens

Rechten leden omtrent hun gegevens
Alle leden hebben het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door hun verstrekte  persoonsgegevens

Vragen/klachten

Vragen/klachten
Leden die een klacht of een vraag hebben over de verwerking van hun persoonsgegeven worden gevraagd direct contact op te nemen met het bestuur.
Mocht de afhandeling van de vraag of de klacht naar het oordeel van een lid onvoldoende zijn heeft hij/zij altijd het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.